Malagasy words for emergencyMalagasy-English/English-Malagasy: Dictionary and Phrasebook (Hippocrene Dictionary & Phrasebook)
by Janie Rasoloson

Amazon.com: Malagasy, the national language of Madagascar, has over 10 million speakers. This dictionary and phrasebook provides the traveller to this beautiful island with the means for basic communication, as well as an introduction to the country's culture. The compact guide includes a two-way bilingual dictionary with over 2,000 entries and a phrasebook containing all of the essential topics, from introductions and common phrases to accommodations, food and drink, weather and health, among many others.
Malagasy to English Dictionary: Words, phrases, translations: Introductions | Food | Accommodations | Travel | Communications | Shopping | Money | Health | Bureaucracy | Weather | Nature | Animals | Plants | Politics | Emergency | Time | Measures | Numbers

There has been an accident Misy aksida atsy
Does anyone speak English Misy miteny anglisy ve?
Can you help me? Afaka manampy ahy ve ianao?
Can you deal with the injured passengers? Afaka mikarakara ireo maratra ve ianao?
Can you call the police? Afaka miantso polisy ve ianao?
Can you call a doctor? Afaka miantso dokotera ve ianao?
Take me to the nearest hospital Ento amin'ny hopitaly akaiky indrindra aho
Take me to a doctor Ento dokotera aho
I am hurt Maratra aho
I am ill Marary aho
Can you show me your ID? Asehoy ahy kely ny kara-panondronao?
Where is the nearest gas station? Aiza ny mpivarotra lasantsy akaiky eto?
Our car is stuck Mihitsoka ny fiaranay
gasoline lasantsy
tire pone
seat seza
Help! Vonjeo!
Call the police! Miantsoa polisy
Where is the police station? Aiza by biraon'ny polisy aho?
I am lost Very aho
I want to contact my embassy Mila miresaka amin'ny ny ambasadiko aho
I need an interpreter Mila mpandika teny aho
My [X] has been stolen Nisy nangalatra ny [X] ko
I lost my [X] Very ny [X] ko
I have been robbed Nisy nanendaka aho
I did not do that Tsy nanao izany aho
I need a lawyer Mila avocat aho
bag paoketra
camera fakan-tsary
documents taratasy
eyeglasses solomaso
ID kara-panondro
key lakile
lost very
money vola
pickpocket mpangaro-paosy
stolen nisy nangalatra
theif mpangalatra
wallet porte-feuille
watch famantaranandro


Malagasy-English/English-Malagasy: Dictionary and Phrasebook (Hippocrene Dictionary & Phrasebook)
by Janie Rasoloson

Amazon.com: Malagasy, the national language of Madagascar, has over 10 million speakers. This dictionary and phrasebook provides the traveller to this beautiful island with the means for basic communication, as well as an introduction to the country's culture. The compact guide includes a two-way bilingual dictionary with over 2,000 entries and a phrasebook containing all of the essential topics, from introductions and common phrases to accommodations, food and drink, weather and health, among many others.